PSU Near-Regular Texture Database

PSU NRTDB

Home

އުފެދުނު ތާރިޚު

2015 (8)
ޖެނުއަރީ (8)
2014 (18)
ޖެނުއަރީ (8) މޭ (10)
2013 (9)
މާރޗް (1) އޭޕްރީލް (1) ޖުލައި (1) އޮގަސްޓް (2) އޮކްޓޯބަރ (2) ނޮވެމްބަރ (1) ޑިސެންބަރ (1)
2012 (59)
މޭ (1) އޮގަސްޓް (1) ސެޕްޓެމްބަރ (56) ޑިސެންބަރ (1)
2011 (8)
ޖެނުއަރީ (2) ޖުލައި (3) ސެޕްޓެމްބަރ (2) އޮކްޓޯބަރ (1)
2010 (14)
ޖެނުއަރީ (1) މޭ (2) ޖޫން (1) ޖުލައި (2) ސެޕްޓެމްބަރ (3) ނޮވެމްބަރ (4) ޑިސެންބަރ (1)
2009 (28)
ޖެނުއަރީ (13) ފެބްރުއަރީ (15)
2008 (26)
ޖެނުއަރީ (3) މާރޗް (7) އޭޕްރީލް (1) މޭ (1) ޖޫން (1) ޖުލައި (5) އޮގަސްޓް (1) ސެޕްޓެމްބަރ (1) އޮކްޓޯބަރ (1) ނޮވެމްބަރ (4) ޑިސެންބަރ (1)
2007 (62)
ޖެނުއަރީ (4) ފެބްރުއަރީ (1) މާރޗް (1) އޭޕްރީލް (13) މޭ (4) ޖޫން (10) ޖުލައި (4) އޮގަސްޓް (6) ސެޕްޓެމްބަރ (16) އޮކްޓޯބަރ (2) ނޮވެމްބަރ (1)
2006 (283)
ޖެނުއަރީ (4) މާރޗް (173) އޭޕްރީލް (10) މޭ (13) ޖުލައި (11) އޮގަސްޓް (4) ސެޕްޓެމްބަރ (25) އޮކްޓޯބަރ (6) ނޮވެމްބަރ (33) ޑިސެންބަރ (4)
2005 (278)
ޖެނުއަރީ (9) ފެބްރުއަރީ (18) މާރޗް (36) އޭޕްރީލް (70) މޭ (33) ޖޫން (23) ޖުލައި (9) އޮގަސްޓް (7) ސެޕްޓެމްބަރ (2) އޮކްޓޯބަރ (7) ނޮވެމްބަރ (63) ޑިސެންބަރ (1)
2004 (226)
ޖެނުއަރީ (8) ފެބްރުއަރީ (5) މާރޗް (5) އޭޕްރީލް (3) މޭ (9) ޖޫން (99) ޖުލައި (64) އޮގަސްޓް (5) ސެޕްޓެމްބަރ (16) އޮކްޓޯބަރ (3) ނޮވެމްބަރ (8) ޑިސެންބަރ (1)
2003 (155)
ޖެނުއަރީ (1) މާރޗް (2) މޭ (4) ޖޫން (1) ސެޕްޓެމްބަރ (2) އޮކްޓޯބަރ (19) ނޮވެމްބަރ (120) ޑިސެންބަރ (6)
2002 (26)
ޖެނުއަރީ (8) ފެބްރުއަރީ (4) ޖުލައި (2) ސެޕްޓެމްބަރ (6) އޮކްޓޯބަރ (3) ނޮވެމްބަރ (3)
2001 (8)
ސެޕްޓެމްބަރ (2) އޮކްޓޯބަރ (2) ނޮވެމްބަރ (4)
1980 (1)
ޖެނުއަރީ (1)
0000 (49)
0 (49)